Noteikumi un garantija

GARANTIJA:

 1. Visām rollzone.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
  1. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir 2 gadi, baterijām garantijas termiņš ir 6 mēneši.
  2. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
  3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
  4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai viena gada garantijas termiņš precēm un 3 mēneši baterijām.
 2. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
  1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
  2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
  3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam;
 3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
  1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas vai mehāniski bojājumi;
  6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
  7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
  8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm);
  9. ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,
  10. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  11. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā;
  12. garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem;
  13. ja pircējs nevar uzrādīt pienācīgi saglabātu un derīgu čeku, pavadzīmi vai pienācīgi aizpildītu garantijas talonu garantijas saistības tiek anulētas.
 4. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
  1. vērsties www.rollzone.lv , Latvija, darba dienās un darba laikā!
  2. saņemt konsultāciju pa e-pastu vai tālruni +371 27879580
  3. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Informējam, ka rollzone.lv garantijas noteiktumi ir veidoti, lai atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem pamatprincipiem šajā sfērā.


ATTEIKUMA TIESĪBAS:

LR MK noteikumi Nr.255 par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam.
MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas:

 • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece;
 • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;
 • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām;
 • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde.

Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē "paziņošanu" par atteikšanos no pasūtījuma, proti, "paziņojuma par atteikumu" iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam.
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot tirgotāja nodrošinātu un patērētāja aizpildītu "atteikuma veidlapu" vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu "paziņojumu par atteikumu"
 • "Paziņojumu par atteikumu" patērētājs var nosūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi.
 • Ja patērētājs piekrīt, "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanai var tikt izmantota tirgotāja piedāvāta interneta mājas lapas forma.
 • Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja "paziņojums par atteikumu" ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai tirgotāja pārstāvja apliecinājums par "paziņojumu par atteikumu" pieņemšanu.
 • Tirgotājam ir pienākums patērētājiem izsniegt, piegādāt vai citādā veidā nodrošināt "atteikuma veidlapu".
 • Patērētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu ("paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā), tādēļ "atteikuma paziņošanu" ieteicams veikt rakstveidā, pieprasot, saņemot un saglabājot pierādījumus.
 • Normatīvajos aktos ir paredzēti gadījumi, kuros atteikuma tiesības nav izmantojamas.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

 • Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi.
 • Piegādātās preces - patērētājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta tirgotājam saņemtās preces.
 • Patērētāja veiktie maksājumi - tirgotājs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz tirgotāja piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas.
 • Tirgotājs ir tiesīgs aizturēt atmaksu patērētājam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai.

Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

 • Tiesības pārbaudīt preci - patērētājs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu, veidā, kas nesamazina preces vērtību.
 • Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.
 • Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Atceries! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lūdzam ņemt vērā, ka rollzone.lv konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par rollzone .lv radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

 1. izdevumus par preces piegādi, kas nav rollzone .lv piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
 2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad rollzone .lv ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
 3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja rollzone .lv nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

Slēdzot distances līgumu, atteikuma tiesības Tu nevari izmantot (ja neesi ar pārdevēju vienojies citādi):

 • ja pircējs veicis specpasūtījumu, kā rezultātā prece tiek speciāli izgatavota priekš pircēja vai tā ir speciāli/atsevišķi jāpasūta priekš klienta (neatrodas noliktavā un netiek plānots paildinā uzņēmuma noliktavas krājumus ar šo preci);
 • ja esi iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu;
 • ja Tev tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
 • ja Tu līgumu esi noslēdzis atklātā izsolē;
 • ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;
 • ja Tu noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, kuri Tev jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, aviobiļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana);
 • ja Tu iegādājies lietas, kas tiek izgatavotas pēc Taviem norādījumiem, vai preci, kas ir nepārprotami personalizēta (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma);
 • ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
 • ja Tu noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Tavu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un Tu esi apliecinājis, ka zaudēsi atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
 • ja Tu esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • ja Tu esi iegādājies preci, kura tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • ja Tu esi noslēdzis līgumu par alkoholiskā dzēriena piegādi, ko var veikt pēc 30 dienu termiņa, un Jūs par cenu esat vienojušies jau līguma noslēgšanas laikā, bet tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām;
 • ja Tu esi izsaucis veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, tad atteikuma tiesības ir piemērojamas tikai papildu pakalpojumiem vai precēm, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu paredzētos remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus;
 • ja Tu esi noslēdzis līgumu par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un ar Tavu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu digitālā satura piegāde ir uzsākta.