Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligence" (turpmāk tekstā - Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā - Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 19. NOVEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, lai klienti varētu iegādāties kvalitatīvu preci, pasūtot un iegādājoties preci arī tīmekļa vietnē www.rollzone.lv.

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Kandidatūras izvērtēšanai, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli, saskaņā ar Jūsu izrādīto vēlmi kandidēt uz brīvo vakanci (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Personāla vadībai (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas b) apakšpunktu)
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
 • Pasūtījuma noformēšanai un saziņai ar potenciālo klientu, izmantojot tīmekļa vietni rollzone.lv (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Komerciālu paziņojumu, piedāvājumu un informatīvu jaunumu sūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Pakalpojuma sniegšanai un preču piegādei, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas a) apakšpunktu)
 • Rēķinu sagatavošanai preču saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu (pamatojoties uz Regulas panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kā, piemēram, Pārziņa organizēto konkursu īstenošanai, kur fiziska persona ar savu rīcību, piedaloties, daloties ar ierakstu, atzīmējot citas personas sociālajos tīklos, sūtot vai daloties ar video materiālu ir sniegusi savu piekrišanu minētā konkursa mērķa sasniegšanai, tajā skaitā, uzvarētāju publiskai sveikšanai sociālajos tīklos.

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija;

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Pasūtījuma noformēšanai un saziņai ar potenciālo klientu tīmekļa vietnē www.rollzone.lv: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese;

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Intelligence ", kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pasūtot preci tīmekļa vietnē www.rollzone.lv un izdarot izvēli saņemt preci ar kurjerpasta pakalpojumu, personas dati tiks nodoti kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, nodrošinot preces piegādi uz Jūsu norādīto preču saņemšanas vietas adresi.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu personīgi klātienē, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.rollzone.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.

Sīkfaili

Sīkfailu lietošanas noteikumi

Sīkfaili (sīkdatnes) ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē. Sīkfails tiek uzglabāts Jūsu datorā un ļauj mums atpazīt Jūs un brīdī, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļvietni, padarīt Jūsu apmeklējumu vienkāršāku un noderīgāku.

Laiks, cik ilgi sīkfaili tiek uzglabāti Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē, var atšķirties. Sesijas sīkfaili no Jūsu datora vai ierīces tiek izdzēsti brīdī, kad aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili paliek Jūsu datorā vai ierīcē līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai pienāk to lietošanas beigu datums.

Jūs savā tīmekļa pārlūkprogrammā varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkfailus. Standarta iestatījums ir, ka Jūsu pārlūkprogramma akceptē sīkfailus, taču to ir iespējams mainīt. Papildu informāciju meklējiet savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē. Atspējojot sīkfailus, Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visus mūsu tīmekļvietnē pieejamos pakalpojumus. Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu interneta pārlūkprogramma ir aktualizēta, un izlasiet palīdzību un jūsu pārlūkprogrammas izstrādātāja dotos norādījumus, ja īsti nezināt, kā mainīt privātuma iestatījumus.

Jūs varat izdzēst sīkfailus, taču Jūs varat zaudēt informāciju, kas nodrošina ātrāku piekļuvi tīmekļvietnei.

Kā Pārzinis izmanto sīkfailus

Mēs sīkfailus lietojam vairākiem atšķirīgiem nolūkiem. Daži sīkfaili ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, daži apmeklētājiem un reģistrētajiem lietotājiem nodrošina individualizētu pieredzi, bet daži ļauj rādīt reklāmas no atlasītiem trešo personu tīkliem. Daži no šiem sīkfailiem var tikt iestatīti lapas ielādes brīdī vai tad, kad apmeklētājs veic kādu noteiktu darbību.

Mēs varam Jūsu datorā varam iestatīt pamata sīkfailus un piekļūt tiem. Informācija par sīkfailiem, kas var tikt saglabāti Jūsu datorā, ir izklāstīta tālāk šo noteikumu tekstā. Šie sīkfaili ir tīmekļvietnes Jums sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa.